Statut

Statut PDFStatut docx

STOWARZYSZENIE
„MIASTO MOJE A W NIM”

Statut (tekst jednolity)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.
Stowarzyszenie pod nazwą „Miasto Moje A w Nim”, jest stowarzyszeniem podlegającym wpisowi do rejestru, działającym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, innych właściwych przepisów oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.

§2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

§4.
Stowarzyszenie nie tworzy struktur terenowych.

§5.
Stowarzyszenie może uzyskać status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego.

§6.
Rokiem obrotowym (rokiem działalności) jest rok kalendarzowy.

§7.
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i formy działania Stowarzyszenia

§8.
Celami Stowarzyszenia są:
a) promowanie estetyki i harmonii w przestrzeni publicznej
b) inicjowanie i wspieranie akcji mających na celu przeciwdziałanie nieuporządkowanemu umieszczaniu reklam w przestrzeni publicznej,
c) działanie na rzecz zwiększenia dbałości o przestrzeń publiczną,
d) inicjowanie i wspieranie wszelkich działań i inicjatyw zmierzających do harmonijnego rozwoju przestrzeni publicznej w polskich miastach,
e) działanie na rzecz wprowadzenia nowych regulacji dotyczących wykorzystania przestrzeni publicznej na cele reklamowe,
f) monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej, w szczególności w zakresie wykorzystania jej na cele reklamowe,
g) promowanie Warszawy jako miasta otwartego na sztukę,
h) wspieranie i promowanie działalności twórczej artystów, w szczególności artystów młodego pokolenia,
i) animacja kulturalna przestrzeni publicznej,
j) upowszechnianie kultury i sztuki,
k) działanie na rzecz zachowania i popularyzacji dokonań polskiej kultury.

§9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizację imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, konferencji, seminariów, happeningów, wydarzeń ulicznych, szkoleń oraz wyjazdów warsztatowych,
b) współpracę z organami administracji publicznej, a także z przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami mającymi lub mogącymi mieć wpływ na wykorzystanie przestrzeni publicznej na cele reklamowe,
c) bieżące reagowanie i zwracanie uwagi organów administracji na pojawiające się w przestrzeni reklamy naruszające obowiązujące przepisy lub dobre obyczaje,
d) bieżące reagowanie i zwracanie uwagi organów administracji na pojawiające się nieestetyczne elementy przestrzeni publicznej,
e) wspieranie procesów prawodawczych w zakresie wprowadzenia regulacji, o których mowa w §8.literze e),
f) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej,
g) uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych, na zasadach określonych we właściwych przepisach, dotyczących wykorzystania przestrzeni na cele reklamowe,
h) udział w Komisjach Dialogu Społecznego.

Rozdział III
Członkostwo

§10.
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba pełnoletnia pragnąca współdziałać na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia oraz chcąca uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i godząca się ponosić obciążenia przewidziane w Statucie. .
2. Członkiem zwyczajnym może być także małoletni w wieku powyżej lat 16, na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.
3. Małoletni w wieku poniżej lat 16 może należeć do Stowarzyszenia, na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, po uprzednim uzyskaniu zgody komisji rewizyjnej.

§11.
1. Osoba chcąca przystąpić do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny obowiązana jest złożyć pisemną deklarację członkowską.
2. Uchwałę o przyjęciu kandydata do Stowarzyszenia podejmuje zarząd.

§12.
Członek zwyczajny ma w szczególności prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
c) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia podczas wykonywania statutowych zadań Stowarzyszenia,
d) występować do komisji rewizyjnej z umotywowanym wnioskiem o przeprowadzenie kontroli działalności zarządu lub majątku Stowarzyszenia; komisja nie uwzględni wniosku nieumotywowanego, oczywiście zbędnego lub w inny sposób prowadzącego do nieuzasadnionego utrudniania prac Stowarzyszenia.

§13.
Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień Statutu oraz innych aktów uchwalanych przez władze Stowarzyszenia,
b) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
c) opłacać składki członkowskie,
d) zgłosić Stowarzyszeniu swe dane kontaktowe celem dokonania wpisu w Księdze Członków oraz składać zgłoszenia aktualizujące te dane pod rygorem bezskuteczności zmiany wobec Stowarzyszenia.

§14.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna, a także inna jednostka organizacyjna, uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać materialnie, merytorycznie lub organizacyjnie działalność Stowarzyszenia.
2. Do przystąpienia członka wspierającego stosuje się postanowienia dotyczące przystąpienia członka zwyczajnego z tym zastrzeżeniem, że w deklaracji członkowskiej kandydat składa oświadczenie o sposobie, w jaki chce wspierać Stowarzyszenie.
3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział w pracach Stowarzyszenia oraz żądać informacji dotyczących wykorzystania przekazanych przez niego środków.
4. Członek wspierający ma obowiązek:
a. przestrzegać postanowień Statutu oraz innych aktów uchwalanych przez władze Stowarzyszenia,
b. wywiązywać się z przyjętych w deklaracji obowiązków wobec Stowarzyszenia.
5. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

§15.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a. wystąpienia ze Stowarzyszenia,
b. śmierci członka,
c. utraty bytu prawnego przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną,
d. wykluczenia ze Stowarzyszenia.
2. Wykluczyć ze Stowarzyszenia można członka, który:
a. uporczywie nie wypełnia lub nienależycie wypełnia swoje obowiązki,
b. uporczywie narusza postanowienia wewnętrznych aktów organizacyjnych,
c. swoim zachowaniem utrudnia lub uniemożliwia poprawne funkcjonowanie Stowarzyszenia,
d. bez uzasadnienia zalega z opłacaniem składek członkowskich,
e. działa na szkodę Stowarzyszenia,
f. podjął działalność stojącą w sprzeczności z celami Stowarzyszenia.
3. Uchwałę o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmuje zarząd bezwzględną większością głosów. Odpis uchwały niezwłocznie doręcza się wykluczonemu, w tym także za pomocą poczty elektronicznej.
4. Od uchwały zarządu o wykluczeniu wykluczonemu przysługuje odwołanie do walnego zebrania. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 2 tygodni od doręczenia wykluczonemu odpisu uchwały zarządu.

Rozdział IV
Zarząd

§16.
Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie.

§17.
1. Zarząd składa się z pięciu osób, wliczając w to prezesa zarządu, powoływanych przez walne zebranie na wspólną kadencję, z zastrzeżeniem przepisu ustępu 3.
2. Do zarządu wchodzą osoby, które otrzymały w głosowaniu kolejno największe liczby głosów aż do obsadzenia wszystkich miejsc w zarządzie. Każdy głosujący może oddać głos na tylu kandydatów, ile jest miejsc do obsadzenia.
3. Prezesa zarządu walne zebranie powołuje w odrębnej uchwale, bezwzględną większością głosów.
4. Kadencja zarządu trwa trzy lata.
5. Jeżeli liczba członków zarządu w trakcie kadencji zmniejszy się, jednakże nie więcej, niż o dwóch, zarząd jednomyślną uchwałą uzupełni swój skład w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o zmniejszeniu się liczby członków.
6. Jeżeli liczba członków zarządu zmniejszy się o więcej, niż dwóch lub zarząd nie zdoła w wymaganym terminie uzupełnić swego składu, zarząd obowiązany jest zwołać nadzwyczajne walne zebranie w celu powołania nowego zarządu. Walne zebranie zwołuje się na dzień przypadający nie później, niż w terminie miesiąca od dnia zajścia przesłanki zwołania walnego zebrania.
7. Jeżeli opróżnieniu ulegnie stanowisko prezesa zarządu, zarząd niezwłocznie zwoła walne zebranie w celu dokonania wyboru prezesa zarządu na czas pozostający do zakończenia kadencji zarządu.
8. Jeżeli z uwagi na zbliżający się termin zwyczajnego walnego zebrania zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania byłoby niecelowe, zarząd wyznaczy spośród pozostałych członków tymczasowego prezesa zarządu
9. Zarząd lub członek zarządu może być odwołany tylko z ważnych powodów. Odwołanie następuje uchwałą walnego zebrania podjętą bezwzględną większością głosów. Ważnymi powodami są w szczególności podstawy wykluczenia ze Stowarzyszenia.
10. Wykluczenie członka zarządu ze Stowarzyszenia powoduje utratę jego mandatu.
11. Nie może być członkiem zarządu osoba prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

§18.
1. Jeżeli Stowarzyszenie podjęło działalność gospodarczą, zarząd może ustanowić prokurę.
2. Prokurent nie musi być członkiem Stowarzyszenia.
3. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków zarządu.
4. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu.

§19.
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci.
2. Nie można ograniczyć praw członków reprezentacji ze skutkiem wobec osób trzecich.

§20.
Zarząd może uchwalić regulamin swych prac.

§21.
1. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące.
2. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes z inicjatywy własnej lub na wniosek innego członka zarządu, zawiadamiając pozostałych członków zarządu w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. O posiedzeniu zarządu zawiadamia się komisję rewizyjną.
4. Jeżeli prezes zarządu nie zwoła posiedzenia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia mu wniosku, wnioskodawca może zwołać posiedzenie.
5. O ile statut nie stanowi inaczej, zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej trzech członków, przy czym wszyscy członkowie zarządu muszą być prawidłowo zawiadomieni.
6. Uchwała w każdej sprawie może być podjęta również w trybie obiegowym na piśmie lub w systemie elektronicznym. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym wymaga jednomyślności wszystkich członków zarządu. O zamiarze podjęcia uchwały w trybie obiegowym zawiadamia się komisję rewizyjną.

§22.
Zarząd przedstawia corocznie walnemu zebraniu lub członkom korespondencyjnie informację, na temat zamierzonych działań Stowarzyszenia w nadchodzącym roku.

§23.
1. Zarząd przedstawia na walnemu zebraniu sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za ostatni rok obrotowy (rok działalności).
2. Sprawozdania, o których mowa w punkcie 1. zarząd przedstawia komisji rewizyjnej najpóźniej na 7 przed wyznaczonym terminem walnego zebrania.

Rozdział V
Walne zebranie

§24.
1. Uchwały walnego zebrania, poza innym sprawami wymienionymi w statucie, wymagają:
a. zatwierdzenie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
b. udzielenie absolutorium członkom władz Stowarzyszenia,
c. wystąpienie z roszczeniem o naprawienie szkody wyrządzonej przez członka zarządu, członka komisji rewizyjnej lub członka stowarzyszenia,
d. utworzenie Biura Stowarzyszenia,
e. decyzje w przedmiocie ogólnych kierunków i sposobów działania Stowarzyszenia,
f. zmiana statutu.
2. Do wyłącznych kompetencji zwyczajnego walnego zebrania należą sprawy określone w literach a i b ustępu poprzedzającego.
3. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.

§25.
1. Walne zebranie jest zwoływane przez zarząd.
2. Zwyczajne walne zebranie musi odbyć się w terminie trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Jeżeli zarząd nie zwoła zwyczajnego walnego zebrania w terminie określonym w punkcie poprzedzającym, zwołuje je komisja rewizyjna.
4. Zebranie zwołuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pocztą najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania, podając jednocześnie datę, godzinę, miejsce oraz proponowany porządek obrad. Członkowie Stowarzyszenia mogą wnosić o umieszczenie proponowanych przez nich spraw w porządku obrad. Zwołujący nie jest związany wnioskiem, chyba że wniosek poprze 1/3 członków Stowarzyszenia.
5. Walne zebranie odbywa się na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, chyba że wszyscy członkowie Stowarzyszenia wyrażą zgodę na odbycie obrad w innym miejscu położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Dopuszczalne jest ustanowienie pełnomocnika do udziału w walnym zebraniu. Pełnomocnictwo dla swej ważności musi być udzielone na piśmie.
7. Pełnomocnictwo może obejmować umocowanie do głosowania.
8. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się ograniczenia przewidziane w §28 ust. 2.
9. Członkowie Stowarzyszenia zamieszkali poza obszarem województwa mazowieckiego mogą uczestniczyć w zebraniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniającej w czasie rzeczywistym co najmniej identyfikację osoby oraz przesył dźwięku i tekstu.

§26.
1. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek komisji rewizyjnej lub umotywowany pisemny wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia. Wnioski muszą zawierać proponowany porządek obrad.
2. Jeżeli w terminie 14 dni od złożenia wniosku przez komisję rewizyjną zarząd nie zwoła nadzwyczajnego walnego zebrania, komisja może zwołać je na zasadach ustalonych w Statucie.
3. Jeżeli w terminie 14 dni od złożenia wniosku przez członków, o którym mowa w punkcie 1., zarząd nie zwoła nadzwyczajnego walnego zebrania, członkowie ci mogą wystąpić do komisji rewizyjnej z żądaniem zwołania zebrania. Komisja jest związana wnioskiem.

§27.
1. Walne zebranie jest otwierane przez prezesa zarządu, w jego nieobecności zaś przez najstarszego wiekiem członka zarządu lub komisji rewizyjnej, a w ich braku- przez najstarszego wiekiem obecnego członka Stowarzyszenia.
2. Po otwarciu zebrania dokonuje się wyboru przewodniczącego zebrania oraz wybiera się komisję skrutacyjną.
3. Przewodniczący prowadzi obrady walnego zebrania oraz dba o porządek na Sali oraz o właściwe prowadzenie obrad.
4. Uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad mogą być podejmowane wyłącznie, jeżeli na zgromadzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Stowarzyszenia i co najmniej 3/4 obecnych wyrażą zgodę na dodanie nowego punktu do porządku obrad.
5. Uchwały w sprawach porządkowych mogą być podejmowane zawsze.
6. Przerwa w obradach, niemająca charakteru technicznego, może trwać nie więcej, niż miesiąc.

§28.
1. Głosowanie tajne przeprowadza się podczas wyborów członków władz Stowarzyszenia.
2. Wyłączone jest głosowanie przez członków władz w sprawach dotyczących udzielenia im absolutorium oraz przez członków stowarzyszenia w sprawie powołania ich do władz, wykluczenia lub w sprawie pociągnięcia ich do odpowiedzialności.

§29.
1. Uchwała w przedmiocie absolutorium musi zostać podjęta bezwzględną większością głosów.
2. Nieudzielenie absolutorium nie wygasza kadencji członków władz.

§30.
1. Walne zebranie podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. Jeżeli z uwagi na niedostateczną liczbę członków walne zebranie nie mogło skutecznie podejmować uchwał, zwołujący niezwłocznie ponownie zwoła zebranie w sposób przewidziany statutem, wyznaczając termin na dzień przypadający pomiędzy 14 a 30 dniem od dnia pierwszego zebrania, z tym zastrzeżeniem, że zawiadomienia muszą być doręczone najpóźniej na 10 dni przed drugim terminem.
3. Walne zebranie odbywające się w drugim terminie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

§31.
1. Ilekroć statut określa większość niezbędną do podjęcia uchwały przez walne zebranie rozumie się przez to większość głosów oddanych.
2. W sprawach innych, niż osobowe oraz wskazane w §24 ust. 1 lit. a., b., c. i f. walne zebranie może podejmować uchwały w drodze konsensusu.

Rozdział VI
Kontrola wewnętrzna

§32.
1. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna licząca 3 członków, powoływanych przez walne zebranie na wspólną, trzyletnią kadencję. Członkowie komisji rewizyjnej powoływani są w trybie przewidzianym dla powoływania członków zarządu.
2. Do odwołania członka komisji lub uzupełnienia jej składu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powoływania zarządu lub uzupełniania jego składu.

§33.
Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§34.
1. Nie można być jednocześnie członkiem komisji rewizyjnej i zarządu.
2. Członkiem komisji rewizyjnej nie może być małżonek, krewny, powinowaty członka zarządu, a także osoba pozostająca z nim we wspólnym pożyciu lub podległa mu służbowo.
3. Członkiem komisji rewizyjnej nie może być osoba prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

§35.
1. Komisja rewizyjna ma prawo:
a. uczestniczyć w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym,
b. żądać przedstawienia jej wszelkiej dokumentacji dotyczącej działalności Stowarzyszenia,
c. zawiesić w pełnieniu funkcji członka zarządu, jeżeli stał się on przejściowo niezdolny do jej sprawowania.
2. Przy zawieraniu umowy z członkiem zarządu lub w sporze z nim Stowarzyszenie jest reprezentowane przez komisję rewizyjną.

§36.
Komisja rewizyjna ma w szczególności obowiązek:
a) kontrolować co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) przedstawiać zarządowi uwagi i wnioski oraz zalecenia dotyczące działalności Stowarzyszenia
c) dokonać oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności stowarzyszenia oraz przedstawienia walnemu zebraniu opinii w przedmiocie zatwierdzenia tych sprawozdań oraz udzielenia absolutorium.

§37.
Komisja rewizyjna zbiera się na posiedzeniach w razie potrzeby, nie rzadziej jednak, niż 2 razy do roku.

§38.
1. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka komisji.
2. Jeżeli przewodniczący odmawia zwołania lub nie zwołuje posiedzenia, posiedzenie może zwołać każdy członek komisji.

§39.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez walne zebranie.

§40.
1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy swych członków.
2. Przepisy dotyczące głosowania zarządu w trybie obiegowym stosuje się odpowiednio do głosowania w trybie obiegowym przez komisję rewizyjną.

Rozdział VII
Majątek i gospodarka finansowa

§41.
Stowarzyszenie może, dodatkowo w stosunku do swej podstawowej działalności, prowadzić działalność gospodarczą. Do podjęcia działalności gospodarczej wymagana jest uprzednia uchwała walnego zebrania, podjęta bezwzględną większością głosów.

§42.
Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) składek członkowskich,
b) dobrowolnych dopłat członków,
c) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
d) dochodów z działalności gospodarczej,
e) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
f) środków pochodzących z krajowych, zagranicznych i międzynarodowych mechanizmów finansowych-
-i może być przeznaczany tylko na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§43.
1. Wysokość składek i terminy ich płatności ustala na wniosek zarządu walne zebranie.
2. W razie potrzeby zarząd może wystąpić do członków z prośbą o dokonywanie dopłat na określony cel.

§44.
Do składania oświadczeń woli dotyczących spraw majątkowych uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci.

§45.
1. Członkom zarządu i komisji rewizyjnej nie przysługuje wynagrodzenie za pełnione funkcje.
2. W razie potrzeby dopuszcza się zatrudnienie prezesa zarządu na umowie o zarządzanie i przyznanie mu wynagrodzenia.

§46.
1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek swym członkom, pracownikom, prokurentom oraz osobom im bliskim, ani też poręczać lub w inny sposób zabezpieczać ich zobowiązania
2. Stowarzyszenie nie może rozporządzać swym majątkiem na rzecz osób wskazanych w ustępie poprzedzającym na warunkach innych, niż w stosunku do osób trzecich.
3. Osoby wskazane w ust. 1. nie mogą wykorzystywać majątku Stowarzyszenia dla realizacji celów niezwiązanych z działalnością Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie nie może nabywać towarów ani usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wskazane w ust. 1 na zasadach innych niż obowiązujące w stosunku do osób trzecich .

Rozdział VIII
Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

§47.
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje walne zebranie bezwzględną większością głosów.
2. Sprawa rozwiązania Stowarzyszenia nie może zostać dopisana do porządku obrad w czasie trwania zebrania.
3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna zawierać wskazanie celu społecznego, na który zostaną przeznaczone środki uzyskane w postępowaniu likwidacyjnym, a także osobę przechowawcy dokumentów Stowarzyszenia.

§48.
Rozwiązanie Stowarzyszenia pociąga za sobą otwarcie likwidacji.

§49.
1. Likwidatorami są członkowie ostatniego zarządu, chyba że uchwała o rozwiązaniu z przeprowadzeniem likwidacji stanowi inaczej.
2. Likwidatorów nie może być mniej, niż dwóch.
3. Do likwidatorów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące członków zarządu.

§50.
1. Niezwłocznie po otwarciu likwidacji likwidatorzy ogłoszą publicznie w prasie o zasięgu ogólnopolskim, a w razie potrzeby również winny sposób, o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do niezwłocznego zgłoszenia się.
2. Likwidatorzy obowiązani są zakończyć bieżące interesy Stowarzyszenia, a nowe mogą podejmować tylko w zakresie niezbędnym do zakończenia interesów nieukończonych.
3. Likwidatorzy obowiązani są zaspokoić wierzycieli Stowarzyszenia, a jeżeli wierzyciel nie zgłosi się- złożyć sumę potrzebną na jego zaspokojenie do depozytu sądowego.
4. Sumę pozostałą po przeprowadzeniu likwidacji likwidatorzy niezwłocznie przekażą na cel wskazany w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
5. Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy doręczą członkom Stowarzyszenia sprawozdanie z przebiegu likwidacji. Ponadto likwidatorzy ogłoszą publicznie o zakończeniu likwidacji.
6. Likwidatorzy przekażą dokumenty Stowarzyszenia osobie wskazanej jako przechowawca.
7. Po dokonaniu wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem likwidacji likwidatorzy złożą wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru.

Comments are closed.