Wybrane akty prawne regulujące reklamę w przestrzeni publicznej

Prawo reklamowe w Polsce to obecnie jeden wielki bałagan. Poniżej lista aktów prawnych, które regulują kwestie reklamy – jak widać jest ona bardzo długa, bynajmniej nie jest też wyczerpująca!

Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) (treść)

[su_accordion]
[su_spoiler title=”Wybrane artykuły i najważniejsze informacje” style=”fancy”]

Najważniejsze naszym zdaniem artykuły:

Art. 28
1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31.

Art. 29
2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: (…)
6) instalowaniu i remoncie tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;

Art. 30
5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli: (…)
2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy;

Art. 49b.
1. Właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ.

Akty wykonawcze:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836) (treść)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 2009 nr 205 poz. 1584)(treść)To istotne rozporządzenie wprowadzono z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego. Do oryginalnego rozporządzenia dodano ważne zapisy (§2 pkt. 8 dot. oświetlenia oraz §14a 1., 2., 3. i 4.). Wybrane punkty poniżej:1. Budynek mieszkalny wielorodzinny powinien być użytkowany w sposób zapewniający nieograniczanie oświetlenia dziennego mieszkań.2. Na budynku mieszkalnym wielorodzinnym mogą być instalowane urządzenia związane z użytkowaniem budynku lub mieszkania, jak: kraty, żaluzje, rolety, zabudowy balkonów i loggii.3. Na budynku mieszkalnym wielorodzinnym mogą być instalowane urządzenia i nośniki reklamowe oraz inne urządzenia niezwiązane z użytkowaniem budynku lub mieszkania, o ile nie ograniczają oświetlenia dziennego mieszkania.

    4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku wykonywania robót budowlanych dotyczących elewacji tego budynku.

[/su_spoiler]
[/su_accordion]

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z późniejszymi zmianami)

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jednolity Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z późniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. 1966 nr 24 poz. 151 z późniejszymi zmianami)

7. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. (tekst jednolity Dz. U. 1971 nr 12 poz. 114 z późniejszymi zmianami)

8. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (tekst jednolity Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami)

Wyroki

1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego 2008 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1847/07)

2. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2010 r. (sygn. akt II OSK 134/09)

Interpelacje poselskie

1. Interpelacja posła Marcina Święcickiego nr 4128 w sprawie reklam wielkoformatowych do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

2. Interpelacja posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji Izabeli Leszczyny i Cezarego Urbana nr 9029 w sprawie regulacji działalności firm reklamy zewnętrznej i rynku reklamy outdoorowej do Ministra Transportu

Inne dokumenty

1. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – W sprawie tablic i urządzeń reklamowych jako obiektów budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.

Comments are closed.