Nasze postulaty

postulaty

1. Chcemy uporządkowania wszechobecnego chaosu reklamowego w oparciu o konkretne zmiany ustawowe. Przepisy te powinny gwarantować m.in. sprawniejsze włączenie kwestii reklam w proces miejskiego planowania oraz wysokie kary za łamanie prawa. Powinny również wyznaczać ogólne, sztywne ramy funkcjonowania polskiej branży outdoorowej.

2. Chcemy wprowadzenia nowych definicji dla pojęć reklamy i przestrzeni publicznej. Zamiast charakteryzowania reklamy poprzez formę i nośnik, proponujemy, aby decydującym rozróżnieniem była jej funkcja, czyli przekaz o charakterze komercyjnym. Sprecyzowanie i rozszerzenie definicji przestrzeni publicznej o wspólną przestrzeń wizualną czy wizualne otoczenie dróg sprzyjać będzie szeroko pojętej estetyce i bezpieczeństwu.

3. Chcemy, aby nowe prawo umożliwiło gminom tworzenie lokalnych regulacji, dotyczących reklamy zewnętrznej – jej rozmieszczania, wielkości, formy, stref ochronnych. Uważamy, że dbanie o przestrzeń publiczną powinno stanowić jeden z ważniejszych elementów ich działalności.

4. Chcemy ukrócić możliwość nieograniczonego korzystania z przestrzeni publicznej przez reklamodawców, dzięki wprowadzeniu opłat od reklam. Mogłyby one finansować instytucje kultury, budowanie systemu informacji miejskiej i turystycznej, tworzenie udogodnień dla mieszkańców – w tym osób niepełnosprawnych i tym podobne.

5. Chcemy obowiązku powoływania kompetentnych plastyków/projektantów miejskich, mających możliwości kontrolowania wizualnego i funkcjonalnego stanu przestrzeni publicznej. Dla obszarów cennych krajobrazowo lub historycznie mógłby zostać powołany plastyk powiatowy.

6. Chcemy zadbać o jak najwyższy poziom edukacji społecznej, wyjaśniającej, że uporządkowanie przestrzeni to nie tylko czyste doznania estetyczne. Działania te sprzyjają m.in. podniesieniu jakości życia mieszkańców oraz budowaniu ich poczucia zadomowienia, co rodzi z kolei inne korzyści dla gmin. Chcemy, aby edukacja wiązała się też z aktywizacją – znajomością swoich praw i korzystaniem z nich.

7. Chcemy polityki reklamowej jako partnerskiej dyskusji władz, firm outdoorowych, organizacji społecznych i mieszkańców. Tylko w taki sposób możemy przygotować  dobre zmiany w prawie oraz wypracować wzorce do naśladowania.

 

Postulaty Stowarzyszenia oficjalnie poparli m. in.:
  • Sejm RP
  • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich
  • Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków
  • Związek Miast Polskich
  • Okręgowa Izba Urbanistów w Warszawie
  • Wojewoda Mazowiecki
  • Stołeczny Konserwator Zabytków
  • prezydenci i plastycy miejscy wielu miast w Polsce

Comments are closed.