Regulamin

Regulamin

22 czerwca 2014
/ / /
Comments Closed

REGULAMIN KONKURSU ,,MIASTOSZPECICIEL 2014”

 

§ 1. Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Miasto Moje A w Nim z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Kobielskiej 69 lok. 5 (Stowarzyszenie).
 2. Pomysłodawcą Konkursu jest stowarzyszenie Za lepší život v Praze.

 

§ 2. Założenia organizacyjne

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie umieszczonego w przestrzeni publicznej nośnika reklamowego, który stanowi najbardziej szpecącą ingerencję w estetykę przestrzeni publicznej dowolnej miejscowości w Polsce.
 2. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski.
 3. Konkurs trwa od dnia 28.06.2014, zgłaszanie kandydatur jest możliwe do dnia 01.08.2014.
 4. Po zakończeniu nadsyłania kandydatur, komisja konkursowa dokona wyboru oraz ogłoszenia zwycięskiej reklamy. Przyznana zostanie również nagroda publiczności.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 6. Zgłoszeniu do konkursu podlegają nośniki reklamowe umieszczone w przestrzeni publicznej. W przypadku wygranej do odbioru nagrody upoważniony jest podmiot, na którego zlecenie lub na rzecz którego umieszczona została dana reklama (reklamodawca), lub właściciel/zarządca nieruchomości (budynki/działki), który dopuścił, by stała się ona nieestetycznym nośnikiem reklamowym.
 7. Konkurs niniejszy nie jest grą losową w rozumieniu przepisów o grach losowych.

 

§3. Zasady zgłaszania reklam do konkursu

 1. Zgłoszenie reklamy do konkursu powinno zostać dokonane za pomocą:
 1. poczty elektronicznej na adres konkurs@miastomoje.org lub
 2. za pomocą profilu Stowarzyszenia Miasto Moje A w Nim na portalu Facebook.com, przez użycie opcji „wiadomość”, lub
 3. za pomocą oficjalnego profilu Miastoszpeciciel na portalu Facebook.com (www.facebook.com/miastoszpeciciel), przez użycie opcji „wiadomość”,
 1. Przesyłając zgłoszenie Zgłaszający oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do przesłanych zdjęć oraz wyraża zgodę na upowszechnianie przesłanych zdjęć na potrzeby konkursu
 2. Zgłoszenie powinno zostać dokonane najpóźniej do dnia 01.08.2014 r.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać wykonaną przez Zgłaszającego fotografię (w formie cyfrowej) przedstawiającą reklamę wraz z jej otoczeniem w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację miejsca położenia reklamy, w jakości i o wymiarach umożliwiających bezproblemową ocenę treści fotografii oraz jej publikację. Zgłoszenie powinno ponadto zawierać opis miejsca położenia reklamy (nazwa miasta, ulica).
 4. Zgłoszenie nie może dotyczyć reklamy, która w poprzeniej edycji konkursu znalazła się w grupie finalistów (tzn. znalazła się w pierwszej dziesiątce zgłoszeń, które w wyniku głosowania internautów uzyskały największą liczbę głosów).

 

§4. Ocena zgłoszonych kandydatur

 1. Zgłoszone propozycje konkursowe (w formie zdjęć) będą opublikowane przez Organizatora na profilu konkursu Miastoszpeciciel w portalu Facebook.com w formie publicznie dostępnej galerii zdjęć.
 2. Do dnia 03.08.2014 Organizator przekaże Komisji Konkursowej informacje o zdjęciach 10 reklam, które uzyskały najwięcej zaznaczeń „Lubię to” na profilu Konkursu, prowadzonym na portalu facebook.com oraz okaże te reklamy w oddzielnej galerii zdjęć.
 3. Spośród tych 10 propozycji reklam Komisja Konkursowa, po przeprowadzeniu dyskusji, wybierze reklamę zwycięską, która w ocenie Komisji w sposób najbardziej rażący szpeci otoczenie, biorąc w miarę możliwości pod uwagę publiczne opinie dotyczące okazanych reklam, a także wiarygodne informacje o zachowaniu reklamodawcy w związku z umieszczeniem ocenianej reklamy, a w razie potrzeby – całokształt kampanii reklamowej, jeżeli oceniana reklama jest częścią kampanii składającej się z większej liczby reklam spełniających warunki określone w §2.3.
 4. Komisji nie zostaną przedstawione dane osobowe Zgłaszających.
 5. Komisja sporządza protokół ze swych obrad.
 6. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 7. Ponadto, jednej z 10 propozycji reklam, o których mowa w pkt. 2, zostanie przyznana nagroda publiczności.
 8. Nagrodę publiczności dostanie reklama, która między 04.08.2014 a 08.08.2014 r. zdobędzie najwięcej głosów w czasie głosowania na profilu Konkursu (znacznik „Lubię to” w oddzielnej galerii zdjęć, o której mowa w pkt. 2).
 9. W ramach nagrody publiczności może zostać przyznana nagroda za zdobycie drugiego i trzeciego miejsca. Nagrodę mogą uzyskać reklamy, które zdobędą odpowiednio drugie i trzecie miejsce w głosowaniu, o którym mowa w pkt. 8.

 

§5. Komisja Konkursowa

Członkowie Komisji Konkursowej są powoływani przez Komitet Organizacyjny.

 

§6. Komitet Organizacyjny

 1. Ze strony Stowarzyszenia Konkurs prowadzony jest przez wskazany przez Zarząd Stowarzyszenia Komitet Organizacyjny.
 2. Członkowie Komitetu mogą należeć do Komisji Konkursowej.

 

§7. Nagrody

 1. Dla reklamodawcy odpowiedzialnego za umieszczenie reklamy zwycięskiej przewidziana jest nagroda rzeczowa – Statuetka „Miastoszpeciciel” – o wartości nieprzekraczającej 760 zł oraz dyplom.
 2. Komisja Konkursowa może przyznać do dwóch dodatkowych nagród pocieszenia za reklamy bliskie zwycięstwa. Wartość tych nagród również nie może przekraczać 760 zł.
 3. Organizator poczyni starania mające na celu doręczenie nagród zwycięskim reklamodawcom.
 4. Nagrody rzeczowe o wartości nieprzekraczającej 760 zł otrzymają:
  1. autor zdjęcia przedstawiającego zwycięską reklamę
  2. autorzy zdjęć, które otrzymają nagrody publiczności (miejsce pierwsze, drugie i trzecie).

 

 

§10. Postanowienia rozmaite

 1. Prawa autorskie majątkowe do nadesłanych zdjęć nie przechodzą na Organizatora lub Partnerów.
 2. Zgłaszający udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie i publikowanie nadesłanych zdjęć do celu przeprowadzenia konkursu oraz w późniejszej realizacji działalności statutowej Organizatora; licencja nie obejmuje prawa do osiągania korzyści majątkowych z tytułu wykorzystywania zdjęć.
 3. W wypadku zgłoszeń dokonanych za pomocą poczty elektronicznej lub portalu facebook.com samo dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń, o których mowa w §3, ust. 3, pkt 6-8.
 4. Zawarte w zgłoszeniach dane osobowe będą przechowywane jedynie przez czas trwania konkursu, po czym zostaną usunięte. Dane te nie będą udostępniane Komisji Konkursowej, reklamodawcom, lub innym podmiotom, chyba że prawo żądania tych danych wynika z ustawy.
  1. Niniejszy regulamin może w każdym czasie zostać zmieniony przez organizatora. Organizator poinformuje Zgłaszających o zmianie regulaminu, którzy w razie niewyrażenia zgody na uczestnictwo w konkursie na zmienionych zasadach obowiązani są w ciągu dwóch tygodni zawiadomić Organizatora o wycofaniu swojego zgłoszenia. Brak sprzeciwu złożonego w terminie uważa się za wyrażenie zgody na udział w konkursie na zmienionych zasadach.
  2. Konkurs może zostać w każdym czasie zakończony bez przyznawania nagród.
  3. W sprawach spornych decyzję podejmuje Komisja Konkursowa.
  4. W sprawach interpretacji Regulaminu właściwy jest Organizator lub Komitet Organizacyjny.

Comments are closed.